ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.frankandfreshcoffee.com (hierna: de “Website”). Deze Website is een website van Frank & Fresh Coffee b.v.,Graaf Florislaan 28, 1405BT, Bussum (hierna: “F&F”). F&F is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel voor Amsterdam onder nummer 81906730. Door gebruik te maken van de Website word je geacht deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, F&F adviseert je derhalve om deze voorwaarden goed door te lezen voordat je de Website bezoekt.

1. ALGEMEEN

1.1 De Website biedt de mogelijkheid om materiaal waaronder tekst-, fotomateriaal en video’s te bekijken zonder dat je een geregistreerde gebruiker bent van de Website. Ook bestaat de mogelijkheid om een reactie te plaatsen in de vorm van tekst, foto of video.

1.2 F&F is zich voortdurend aan het vernieuwen, teneinde al haar gebruikers het allerbeste te kunnen bieden. Je erkent en gaat akkoord dat de Website als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing geheel naar goeddunken van F&F en zonder voorafgaande kennisgeving de verlening van haar diensten aan jou of aan de gebruikers van de Website in het algemeen (en/of bepaalde binnen de diensten geboden opties) (al dan niet tijdelijk) kan stopzetten of veranderen.

2. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN EN WEBSITE

2.1 F&F behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde algemene voorwaarden op de Website. Gebruikers van de Website wordt geadviseerd periodiek de algemene voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de algemene voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang.

2.2 F&F is te allen tijde gerechtigd de Website en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. F&F is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de gebruiker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

3. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN WEBSITE

3.1 F&F adviseert je om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:

 1. gevoelige persoonlijke informatie, zoals bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere gebruikers bekend te maken; en
 2. zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van je computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot je computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door jou gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.

4. GEDRAGSREGELS

4.1 Bij het gebruik van de Website en het plaatsen van Gebruikers Content zul je je aan de gedragsregels en voorwaarden houden die zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden.

4.2 Je zult de Website niet gebruiken, doen of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, met toepasselijke wet- en regelgeving, met de openbare orde en/of goede zeden of met enige in het maatschappelijk verkeer geldende normen en/of waarden.

4.3 Het is je als gebruiker niet toegestaan om de werking en content van de Website dan wel andere computers of systemen van F&F of andere gebruikers te verstoren, waaronder begrepen door:

 1. het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en Trojaanse paarden;
 2. gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerde systemen zoals een robot, spider of off-line reader;
 3. het je onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van F&F of andere gebruikers;
 4. het wissen van bestanden op computers of systemen van F&F of andere gebruikers;
 5. de beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Website of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
 6. andere handelingen te verrichten die het gebruik of het kopiëren van door andere gebruikers geplaatste content en/of andere content op de Website belemmeren of beperken.

4.4 Het is niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van F&F via welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website te verspreiden voor commerciële of zakelijke doeleinden van welke aard dan ook.

4.5 Je zult de Website niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of voor het aanbieden en/of het promoten van producten en/of diensten voor het verzenden van commerciële boodschappen (spam), al dan niet van jezelf en/of van anderen.

4.6 Ieder ander gebruik van de Website, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van F&F.

4.7 Je zal F&F (info@frankandfreshcoffee.com) over iedere overtreding van deze gedragsregels en voorwaarden informeren.

4.8 Je gaat ermee akkoord dat jij persoonlijk verantwoordelijk bent voor (en dat F&F jegens jou of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van je verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die F&F eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

4.9 Je zal geen persoonlijke gegevens van andere geregistreerde gebruikers verzamelen, opslaan of overdragen.

4.10 F&F verleent alleen exploitanten van zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, maar geen caches of archieven van dat materiaal.

 

5. REACTIES VERWIJDEREN EN GEBRUIKERS BLOKKEREN

5.1 Als je naar het oordeel van F&F in strijd handelt met artikel 4 of enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden, heeft F&F op ieder moment het recht om zonder opgave van redenen maatregelen te nemen. De maatregelen die F&F kan nemen omvatten:

 1. het aanpassen, blokkeren of (gedeeltelijk) verwijderen van door jou op de Website geplaatste reacties;
 2. het tijdelijk of permanent uitsluiten van jouw toegang tot de Website;
 3. het op jou verhalen van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de jouw schending van de algemene voorwaarden.

5.2 F&F controleert principieel geen Reacties op de berichten op de Website en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid, billijkheid en kwaliteit van de Gebruikers Content. Je bent je ervan bewust dat je door gebruikmaking van de diensten van de Website kan worden geconfronteerd met content die aanstootgevend, beledigend of anderszins te bekritiseren is. Je hebt de mogelijkheid om bij dergelijke content contact op te nemen met F&F om F&F van de aanwezigheid van deze content op de hoogte te stellen. F&F streeft er naar om in geval van meldingen aangaande niet toelaatbare Gebruikers Content zo snel mogelijk te beoordelen en te verwijderen wanneer het materiaal in strijd is met deze Algemene Voorwaarden en de Huisregels.

5.3 F&F is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een gebruiker lijdt of maakt indien F&F gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 5.

5.4 F&F is niet verplicht op de Gebruikers Content geheel of gedeeltelijk te plaatsen. F&F heeft bovendien het recht om de Gebruikers Content naar eigen inzicht in te korten en/of aan te passen.

6. PRIVACY

6.1 F&F is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de Website. Het Privacy beleid Frank & Fresh Coffee van F&F is van toepassing op, en maakt integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

7. AUTEURSRECHT

7.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de content daarvan bij F&F.

7.2 F&F spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en F&F verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden middels de daartoe bestemde formulieren of per mail info@frankandfreshcoffee.com, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreukmakende Reacties op berichten. Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:

 1. een beschrijving van de het bericht waarop een reactie is geplaatst met in ieder geval de titel, de volledige URL en zo mogelijk de naam van de gebruiker;
 2. een omschrijving van de rechten die je bezit en die mogelijkerwijs zijn of worden overtreden;
 3. je contactgegevens (naam, emailadres) zodat F&F met je in contact kan treden.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Je vrijwaart F&F van alle aanspraken van derden die verband houden met jouw gebruik van de Website en/of het niet, of niet voldoende naleven van jouw verplichtingen ten opzichte van F&F, al dan niet voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, nader door F&F gestelde regels en/of aanwijzingen die je van F&F hebt ontvangen.

8.2 F&F is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit aanspraken van derden tegen gebruikers of voormalige gebruikers van de Website wegens gebruik van deze Website, onder meer als gevolg van hinderlijk gedrag (waaronder stalken) of content die kwetsende, pornografische, discriminerende, aanstootgevende, obscene of beledigende elementen bevat. F&F verwijst je naar artikel 5.2 indien je dergelijke content aantreft op de Website.

8.3 F&F accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. F&F draagt zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

8.4 F&F is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de content van de Website of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van F&F.

8.5 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van F&F jegens gebruikers en derden die wordt veroorzaakt door een of meerdere van de gebruikers van de Website, zullen voor risico van deze gebruiker of gebruikers zijn.

9 SLOTBEPALINGEN

9.1 Is of worden deze algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven F&F en gebruikers van de Website aan het overblijvende gedeelte gebonden. F&F zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

9.2 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 22 maart 2021.